Adatvédelem


Adatkezelési Tájékoztató


1. A Tájékoztató célja

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a weboldal fenntartója, a SPIE AGIS Fire & Security Fővállalkozói és Mérnöki Kft. (a továbbiakban: „Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Jelen Tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Társaság által a http://www.spie-agis.hu elnevezésű honlap működtetése során kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, valamint arról, hogy harmadik országba történik-e adattovábbítás. A jelen Tájékoztató az érintett jogairól is informál.

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. Vannak azonban olyan funkciók, amelyek igénybevételéhez bizonyos személyes adatok megadása (pl. név, e-mail cím) szükséges.


2. A Tájékoztatóban használt fogalmak: 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

Ezen felül személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Társaság honlapját meglátogatja, esetleg ott regisztrál, és ennek során megadja személyes adatát vagy adatait

Különleges adat: a faji vagy etnikai származásra, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, illetve a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, valamint a bűnügyi személyes adat

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, tagolása, megváltoztatása, átalakítása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, betekintés, közlése továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Az érintett hozzáférési joga: az érintett jogosult az adatkezelőtől arra vonatkozó visszajelzést kapni, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és meghatározott információkhoz (pl. az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, személyes adatok tárolásának időtartama)

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.


3. A Társaság, mint adatkezelő adatai

Neve: SPIE AGIS Fire & Security Fővállalkozói és Mérnöki Kft. (továbbiakban: „Társaság” vagy „Adatkezelő”)

Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/A

Nyilvántartó bírósága és cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-163039

Adatvédelemért felelős munkatárs elérhetőségei: e-mail: adatvedelem@spie.com, telefon: +36-1-430-3700


Az Adatkezelőnél az adatokhoz hozzáféréssel kizárólag azon személyek rendelkeznek, akiknek az feladataik ellátásához feltétlenül szükséges (pl. kapcsolattartásért, számlázásért felelős munkatársak).


4. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi személyek/szervezetek számára továbbítja (adatfeldolgozók) annak érdekében, hogy:

- online tárhely-szolgáltató: név: H88 S.A. (cím: Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Lengyelország)

- technikai háttér szolgáltatása (rendszergazdai és rendszerfelügyeleti feladatok ellátása): H88 S.A., székhely: Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Lengyelország

- weboldallal kapcsolatos technikai háttér biztosítása, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása: 

o név: Keresztury Balázs Zsolt e.v., székhely: 1039 Budapest, Margitliget utca 1. 6. em. 65. a.

o név: SPIE Building Solutions Sp. z o.o., székhely: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, Lengyelország

- online e-mail-szolgáltató: név: Mailgun Technologies Inc., 535 Mission St. 14th Floor San Fransisco, CA 94105, Amerikai Egyesült Államok

Az adatfeldolgozóknál az adatokhoz hozzáféréssel kizárólag azon személyek rendelkeznek, akiknek az feladataik ellátásához feltétlenül szükséges (pl. tárhely adminisztrációt végző munkatársak, rendszergazdák és rendszertámogatást végző munkatársak, webfejlesztő).

A tárhely szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó személyes adatokat nem továbbít az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre. 


5. A kezelt személyes adatok és azok védelme

5.1

Ha a Felhasználó a Társaság honlapját meglátogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, országát, a használt böngészőt, az eszköz és operációs rendszer típusát és verziószámát, a nyelvi beállításokat, a látogatás időpontját, a honlap látogatási adatokat.

PHPSESSID és Google Analytics cookiek: Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál, melyeket a Társaság kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére, az informatikai rendszer technikai fejlesztése érdekében használ fel. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. 

A fenti adatoknak a személyre vonatkozó tárolása nem történik meg.

5.2

A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti különösen az alábbi adatokat: 

név, lakóhely, telefonszám, e-mail cím.

5.3

Amennyiben a Felhasználó a Társaság részére e-mailt küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó nevét és e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

A Felhasználó által küldött e-mailek esetén az Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben a szerződés teljesítése vagy az Adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig, amelyről az Adatkezelő külön tájékoztatja a Felhasználót.

5.4

A személyes adatok tárolása jelszóval védett, rendszeresen felülvizsgált rendszerben történik. Az adatokhoz hozzáférés korlátozott, a kommunikáció titkosított csatornán történik.

5.5

A http://www.spie-agis.hu oldalon találhatók külső, nem a Társaság által üzemeltetett oldalakra vezető hivatkozások (linkek; pl. Instagram, Facebook) amely oldalakon szintén történhet személyes adatok kezelése. Ezeken a külső oldalakon megvalósuló adatkezelésekről a felhasználó a külső oldalon elhelyezett tájékoztatók, illetve a külső oldal üzemeltetőjénél tájékozódhat.

6. A Társaság által kezelt további adatok

6.1

A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

6.2

A Társaság a személyre szabott szolgáltatások biztosítása érdekében, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezeli: demográfiai adatok, valamint érdeklődési kör, információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

6.3

A honlap – a Google Analytics segítségével – nem személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a látogatókról, és ennek érdekében cookie-kat (sütiket) küld el és ment el a látogatók számítógépére, amelyeket azok az újabb látogatáskor visszaküldenek a Honlapnak. A sütik a webhely által a felhasználó számítógépére küldött, elhelyezett adatcsomagok. Ezek segítségével anonim statisztikai információkat gyűjtünk a weboldal funkcionalitásának és teljesítményének növelése, a látogatottság mérése érdekében. A böngészők beállításai között lehet engedélyezni, korlátozni, esetlegesen tiltani a cookie-k használatát. A beállítások módosítása előtt, figyelembe veendő, hogy egyes honlapok csak a cookie-k használatával tudnak maximális felhasználói élményt biztosítani és a weboldal teljes funkcionalitása csak akkor érhető el, ha a cookie-k engedélyezve maradnak. A legnépszerűbb böngészőkkel és a cookie-k kezelésével kapcsolatban a böngészője súgó és támogatás menüjében tájékozódhat. 

Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető. A Google Analytics tevékenységéről bővebben itt tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu .


A cookie-preferenciák böngészőn belüli beállításával kapcsolatban az alábbi oldalakon talál bővebb tájékoztatást

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

- Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

6.4

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

6.5

A Társaság a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan és ezáltal a szerződés jogszerű teljesítésének, a honlap jogszerű használatának biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.


Az oldalon olyan Facebook widget-ek működnek, melyek megmutatják az oldal Facebook kedveltségét (like/share/recommend). Ezek a Facebook widget-ek hozzáférhetnek a látogató IP címéhez, böngészőjének típusához, esetlegesen azonosító sütiket (cookie-kat) helyezhetnek a böngészőjében, amikor az érintett Facebook widget-et használja (pl. az oldalt, az oldal tartalmát like-olja, megosztja a Facebook-on), amennyiben a Facebook-ra be van jelentkezve. További tájékoztatásért olvassa el a Facebook adatvédelmi irányelveit:

 https://www.facebook.com/about/privacy/update

6.6

A Társaság a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. 


16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Társaságnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – a honlap látogatásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

6.7

Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

6.8

Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.


7. Az egyes adatkezelések jellemzői


7.1 Ajánlatkérői adatok

Az adatkezelés célja: a http://www.spie-agis.hu oldalon keresztül a Társaság adott szolgáltatása kapcsán a kapcsolat felvétele a Társasággal, ajánlat készítése, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, és annak figyelemmel kísérése, a megbízási díj számlázása, valamint az azzal kapcsolatos esetleges követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése


Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont; GDPR 6. cikk (1) a) pont); valamint az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pont); olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) b) pont); valamint az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdései szerinti jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pont)


A kezelt személyes adatok típusa: név, e-mail cím, telefonszám


Az adatkezelés időtartama:

- a szerződés megszűnéséig, de legfeljebb a személyes adatnak a Társaság tudomására jutásától számított 5 évig. Számla kibocsátása estén az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.


A személyes adatok az alábbi személyek/szervezetek számára kerülnek továbbításra (adatfeldolgozók):

- online tárhely-szolgáltató (e-mail rendszer működtetése): név: Ogicom - H88 S.A (cím: Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Lengyelország);

- technikai háttér szolgáltatása (rendszergazdai és rendszerfelügyeleti feladatok ellátása: SPIE Building Solutions Sp. z.o.o., székhely: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, Lengyelország


Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.


Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: az érdeklődő nem kapja meg az őt érdeklő szolgáltatás kapcsán a Társaság ajánlatát.


7.2 Hibabejelentés

Az adatkezelés célja:

a Társaság által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő hibák kezelése.


Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása


A kezelt személyes adatok típusa: a bejelentő neve, e-mail címe, telefonszáma, a termék megnevezése, sorozatszáma, a hiba leírása.


Az adatkezelés időtartama:

- 5 év (a Ptk. szerinti általános elévülési idő)


Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a bejelentő minőségi kifogása kezelésének elmaradása.


7.3 A http://www.spie-agis.hu szerver naplózása


A http://www.spie-agis.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.


Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.


Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja (a Társaság jogos érdeke a weboldala biztonságos működéséhez)


A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe


Az adatkezelés időtartama:

- 2 hét


Adatfeldolgozók:

- név: Ogicom - H88 S.A (cím: Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Lengyelország)

 Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása


A Társaság a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.


A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.


Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A http://www.spie-agis.hu html kódja a Társaságtól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. 

A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Tájékoztatjuk, hogy ezen hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni, akár az Adatkezelő tájékoztatása nélkül. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott adatkezelésnek, és az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.


Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is behatárolható az adott számítógépet használó felhasználó. 

A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. 

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.


A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alábbi adatkezelők tud részletes felvilágosítást nyújtani.


A http://www.spie-agis.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként több szerver is segíti, pl. a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi címen: http://www.google.com/intl/hu/policies/ 


A honlap kódjába a felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében az alábbi szolgáltatók kódja került beágyazásra: google.com, doubleclick.net, cloudfront.net, googletagmanager.com, google-analytics.com, googleadservices.com, facebook.net


7.4 A http://www.spie-agis.hu honlap cookie kezelése

 


A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.


Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések.


Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.


Az adatkezelés időtartama:

- a munkamenet vége (Google Analytics esetében);

- 30 nap (süti elfogadása esetén)


Adatfeldolgozók:

- név: Ogicom - H88 S.A (cím: Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Lengyelország)

 Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása


A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.


A Google mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása érdekében.

A Google süti kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható tájékoztatás az adatkezelőtől.


8. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

8.1

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél  

- tájékoztatást a kezelt személyes adatairól (a konkrét adatokról ad tájékoztatást az Adatkezelő),

- a személyes adataihoz való hozzáférési jogot,

- kezelt személyes adatainak helyesbítését,

- kezelt személyes adatainak – kötelező adatkezelés kivételével - törlését, zárolását, (a konkrét személyes adat megjelölésével), 

- korlátozhatja az adatkezelést,

- tiltakozhat,

- megilleti az adathordozhatóság joga (csak a szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén),

- jogorvoslatot kérhet.


8.2

A fentiekkel kapcsolatban a Felhasználó fordulhat a Társasághoz a 3. pontban megadott elérhetőségeken.

Amennyiben az érintett személyes adatainak jogellenes kezelését tapasztalja és ezzel az Adatkezelő az érintettnek kárt okoz, akkor köteles azt megtéríteni. (Az érintett kártérítésre irányuló kereseti kérelmet terjeszthet elő a bíróságon).


Az érintett személyiségi jogainak megsértése esetén sérelemdíjat követelhet az Adatkezelőtől.


Amennyiben az érintett személyes adatainak jogellenes kezelését tapasztalja, akkor panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefon: 06 -1- 391-1400; telefax: 06-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).


Az érintett bírósághoz is fordulhat személyes adatainak jogellenes kezelése esetén. A pert az Adatkezelő székhelye, vagy az érintett választása szerint, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság (törvényszék) előtt lehet megindítani.Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatót pl. szolgáltatásai bővülésekor vagy jogszabály változásakor megváltoztassa. Mindez nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az Adatkezelő a módosításra vonatkozó tájékoztatást előzetesen, 15 nappal korábban közzéteszi a honlapján